Welcome to Hamare Hanuman

Hamare Hanuman Hamare Hanuman Hamare Hanuman Hamare Hanuman Hamare Hanuman Hamare Hanuman Hamare Hanuman

Blessings of

Swami Satyamitranand ji

Swami Avdheshanand ji

Maa Prema Pandurang

Shri Rawatpura Sarkar

Sant Yudhishtar Lal Ji

Mahamandaleshwar Shantanand Ji

.